Vrátenie tovaru

kontaktujte nás

Mrzí nás, že ste sa rozhodli svoj tovar vrátiť. Vyplňte prosím formulár napravo a ozveme sa Vám čo v najkratšom čase. 

11. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom

11.1         Ako Spotrebiteľ môžete odvolať svoje rozhodnutie o úmysle uzavrieť Kúpnu zmluvu a to  v súlade s pravidlami na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke. Poučenie o možnosti odstúpenia a formulár odstúpenia od zmluvy nájdete na  web stránke internetového obchodu.

11.2         Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. V prípade, že využijete právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, je potrebné, aby ste nás o svojom rozhodnutí vopred informovali a to jedným z nasledovných spôsobov:

a)    s využitím  formuláru na vrátenie tovaru

b)    Telefonicky na zákaznícku linku: +421 918 269 880 (Cena hovoru podľa cenníka operátora)

c)    E-mailom

11.3         Predávajúci ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytne Spotrebiteľovi potvrdenie v textovej podobe zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú v odstúpení od Kúpnej zmluvy alebo v zákazníckom účte Spotrebiteľa.

11.4         Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota uvedená v bode 1 tohto článku.

11.6         Pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Spotrebiteľ povinný zaslať alebo odovzdať zakúpený Tovar späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ zašle alebo odovzdá zakúpený Tovar Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Spotrebiteľ je povinný zaslať Predávajúcemu tovar nasledovne:

a)    na vlastné náklady prostredníctvom bežného poštového balíka na adresu Everlasting Solutions s.r.o., Hroznová 10, 83101 Bratislava

 

Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Spotrebiteľom prostredníctvom dobierky. Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený s vnútornými identifikačnými štítkami a pripevnenými etiketami aj bez poškodenia obalu. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného Tovaru. Náklady na vrátenie zakúpeného Tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.

 

11.7         V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci mu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru vrátenej objednávky vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov s výnimkou nákladov, ktoré vznikli Kupujúcemu na vrátenie Tovaru Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy, s prihliadnutím na bod 11.8. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Spotrebiteľ súhlasí s tým, že  Predávajúci je oprávnený vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby podľa tohto bodu a to bezhotovostným prevodom na účet Spotrebiteľa, ktorý Kupujúci uvedie Predávajúcemu v nadväznosti na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. V prípade online platby za tovar (prostredníctvom systémov PayPal) Vám budú finančné prostriedky pri odstúpení od zmluvy vrátené na účet, z ktorého bola realizovaná platba za tovar.

Iný spôsob vrátenia kúpnej ceny je možný len výnimočne a to na základe osobitnej dohody Kupujúceho s Predávajúcim.

11.8         Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa bodu 11.7 tohto článku pred tým, ako mu je zakúpený Tovar doručený. V prípade, ak bude Predávajúcemu pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku vrátený zakúpený Tovar v poškodenom stave v rozpore s bodom 11.6 tohto článku VOP, Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo vrátiť Spotrebiteľovi Kúpnu cenu za zakúpený Tovar zníženú o náhradu škody spôsobenú na objednanom Tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody voči Spotrebiteľovi zanikne započítaním oproti pohľadávke Spotrebiteľa voči Predávajúcemu na vrátenie Kúpnej ceny za zakúpený Tovar.

11.9            Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napríklad manžetové gombíky s vlastným textom dodaným kupujúcim alebo iný tovar s vlastným textom či motívom podľa požiadavky kupujúceho),
  • • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

f.A.Q.

Najčastejšie otázky

Sú vaše produkty 100% z pravej kože?

ÁNO. 🙂 Pri tvorbe našich výrobkov používame iba 100% pravú hovädziu kožu.

Dá sa u vás objednať originálny handmade kožený výrobok na mieru?

Ak máte záujem o výrobu unikátneho produktu na mieru pre Vás alebo pre Vašich blízkych, neváhajte nás kontaktovať. Niečo spolu vymyslíme :).

Dá sa u vás vyzdvihnúť tovar aj osobne?

Dá sa vyzdvihnúť aj osobne v našom sklade v Bratislave. Bližšie informácie k osoébnmu osobnému odberu Vám poskytneme po zadaní objednávky cez náš eshop. 

Dávate záruku na vaše produkty?

Áno, ale pre presnejšiu odpoveď si prosím pozrite naše obchodné podmienky.

What Our Clients Say
23 hodnotení